„ROZŚPIEWANE PRZEDSZKOLAKI”

 

 

 

PROGRAM EDUKACJI MUZYCZNEJ DLA

DZIECI 6 –LETNICH

 

 

 

 

 

 

          OPRACOWAŁA:  MGR MAŁGORZATA POPIELARZ

 

 

 

 

NAUCZYCIELKA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA „EKOLUDKI”

W EŁKU

 

 

 

 

 

EŁK 2007r.

 

WSTĘP

 „...mów dziecku, że jest dobre,

że może, że potrafi...”

J. Korczak

Każde dziecko przychodząc na świat jest wyjątkowe i każde przynosi ze sobą bagaż możliwości, między innymi i zdolności. Wielu badaczy tematu uważa, że tyle samo jest różnych zdolności ile jest rodzajów aktywności człowieka, znaczy to, że każdy człowiek powinien rozwijać zdolności na maksymalnym dla siebie poziomie.

Przedszkole to instytucja wyjątkowa, która ma umożliwić młodemu człowiekowi wszechstronny rozwój osobowy w wymiarze intelektualnym, zdrowotnym, psychicznym, duchowym, moralnym, estetycznym i społecznym. Jest to głównym zadaniem przedszkola jako środowiska wychowawczego. W realizacji tego zadania wielką rolę odgrywają zajęcia artystyczne, które stwarzają dziecku warunki do odkrycia w sobie wrażliwości do kształtowania pozytywnych cech osobowości, do miłego i radosnego spędzenia czasu  w towarzystwie rówieśników, a dla niektórych- do odkrycia swoich naturalnych zdolności.

   Wśród wielu czynników wpływających na ogólny rozwój dziecka ważna jest rola muzyki . Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną, uczy logicznego myślenia i mowy. W przedszkolu realizuje się te zadania poprzez słuchanie piosenek i prostych utworów muzycznych. Dzięki nim dziecko uczy się spostrzegać elementy muzyczne takie jak: melodia, rytm, tempo, nastrój itp., co jest podstawą do dalszego kształcenia muzycznego i tworzenia wrażliwych odbiorców muzyki.

Zajęcia muzyczno – ruchowe powinny być realizowane na każdym etapie kształcenia przedszkolnego. Zabawy z muzyką polegają na umiejętności organizowania zabaw na podstawie utworów z muzyką poważną, lekką (rozrywkową) i ludową. Celem jest doprowadzenie do poczucia własnej wartości, wyzwalanie wiary we własne możliwości, a przede wszystkim doprowadzenie do umiejętności samodzielnego, twórczego działania. Bardzo ważne jest, aby przeżycia związane z odbiorem muzyki stały się źródłem i inspiracją do wspólnej zabawy i życia z muzyką .Ważne jest pokazanie dzieciom wartości i przyjemności jakie niesie ze sobą obcowanie z muzyką. Udział w zajęciach z muzyką skuteczniej rozwija dziecko. Jest ono aktywne, twórcze i emocjonalnie związane z realizowanym przedsięwzięciem.

 

Umuzykalnienie daje możliwość rozwijania zainteresowań dzieci, kształtowania głosu, rozwijania zdolności tanecznych oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach przedszkolnych  i pozaprzedszkolnych.

I   CEL GŁÓWNY

 

Według tego programu dzieci poznają pieśni, piosenki , utwory instrumentalne i układy choreograficzne tańców ,uczą się prawidłowej emisji głosu, zdobywają kształcące umiejętności wokalne i instrumentalne. Uczestnicy uczą się także współpracy w grupie i prezentacji poznanych utworów.
 

II  CELE SZCZEGÓŁOWE :

 1. Kształtowanie głosu dziecięcego i umiejętności posługiwania się nim.
 2.  Wyposażenie dzieci w podstawowe wiadomości w zakresie śpiewu ,gry na instrumentach perkusyjnych i gry aktorskiej w teatrze.
 3. Wyrabianie dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu tj. artykulacją, dykcją, intonacją, oddechem w mowie i w śpiewie
 4.  Rozwijanie słuchu muzycznego harmonicznego, wysokościowego i poczucia rytmu.
 5. Kształtowanie nawyku utrzymywania poprawnej postawy ciała podczas śpiewu i recytacji.
 6.  Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania utworów i kształcenie umiejętności nadawania im indywidualnego wyrazu interpretacyjnego.
 7.  Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru.
 8. Wdrażanie do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego.
 9. Kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki jego działalności.
 10. Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez przedszkolnych.
 11. Organizowanie występów podczas imprez przedszkolnych.
 12. Przygotowanie solistów, duetów lub zespołów do udziału w różnego rodzaju imprezach środowiskowych.
 13.  Rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów .
 14. Tworzenie trwałych nawyków obcowania z muzyką i tańcem.
 15. Uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół.
 16. Zachęcanie do twórczych postaw, do budowania więzi międzyludzkich.
 17. .Przygotowanie do publicznych występów.
 18.  Praca dla dobrego wizerunku przedszkola.
 19.  Rozwijanie umiejętności słuchania, postrzegania, przeżywania i rozumienia muzyki.
 20. Obycie z publicznością – rozwijanie poczucia własnej wartości i świadomości własnych talentów oraz możliwości ich wykorzystania.
 21. Stwarzanie bodźców do aktywizacji w pracy, nowych perspektyw i działalności ruchowej.
 22. Kształtowanie kultury fizycznej poprzez taniec.
 23. Twórcze wypowiadanie się poprzez ruchy ciała.
 24. .Rozwijanie zainteresowań tanecznych

 

   III     ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

1.      Program dostosowany jest do poziomu, możliwości rozwojowych i percepcyjnych dziecka sześcioletniego.

2.      Realizacja programu odbywa się w ciągu jednego roku, wymaga przeznaczenia 1-2 zajęć tygodniowo od 25-30 min.

3.      W myśl założeń programowych  spełniać ma on trzy funkcje:
-poznawczo-kształcącą

      -wychowawczą,

        -użytkową.                                                                                  

  4.  W sali przedszkolnej powinien znajdować się kącik muzyczny wyposażony w

       instrumenty perkusyjne, płyty CD i kasety magnetofonowe, odtwarzacz do nich,

       instrumenty wykonane przez dzieci.

5.      Program można realizować bez opierania się o podręczniki.

6.      Program został opracowany z uwzględnieniem kalendarza imprez przedszkolnych, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Umieszczono w nim:

     - ćwiczenia głosu zarówno w śpiewie i mowie,

     - naukę akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych o określonej i nieokreślonej

       wysokości dźwięku według metody Carla Orffa ,

     - taniec i ruch przy muzyce

  

Cechą charakterystyczną programu jest jego zabawowy charakter. Realizacja zagadnień nie wymaga ścisłego trzymania się treści programowych, lecz pozwala elastycznie dostosować je do potrzeb oraz sytuacji wynikających z życia.

Czynnikiem decydującym o wynikach pracy z dziećmi jest nie tylko wiedza i staż nauczycielki, ale także jej poznawcze i emocjonalne zaangażowanie we wspólną z dziećmi realizację treści programowych.

 

Etapy działania - rozłożone na poszczególne miesiące.

 

Program uwzględnia treści kształcenia zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych.

MEN (Dz. U. Nr 2/200)

 IV  METODY I FORMY PRACY

 

Realizując program  zajęć muzycznych i tanecznych można wykorzystywać następujące metody dydaktyczne:

►podające – opis, wyjaśnienie
► eksponujące – film, koncert ,nagranie
► praktyczne – pokazy, ćwiczenia
► problemowe – metody aktywizujące


W realizacji programu przyjęto koncepcję łączenia metod tzw. „Sojusz metod” w których dominować będą metody aktywizujące dzieci.

·        słowna, oglądowa , praktyczna;

·        uczenie się przez odkrywanie, działanie, przeżywanie;

·        zabawowa;

·        patrz i słuchaj;

·        Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona;

·        Od piosenki do literki M. Bogdanowicz; 

Formy:

·        praca indywidualna – dziecko  samodzielne wykonuje czynność;

·        praca zbiorowa, wszystkie dzieci pracują wspólnie;

·        praca zespołowa, dzieci pracują w stałych zespołach;

·        praca grupowa, dzieci pracują w jednorazowych grupach.

  

V  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW - EWALUACJA

 1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społecznym życiu kulturalnym.
 2. Rozwinięcie umiejętności zespołowej pracy artystycznej.
 3. Poznanie arcydzieł sztuki światowej i narodowej.
 4. Dokonywanie analizy słuchanych utworów i ocena estetyczna.
 5. Znajomość muzyki, tekstu, interpretacji pieśni przewidzianych programem.
 6. Znajomość partii akompaniamentów instrumentalnych poznanych utworów.
 7. Zaśpiewanie w grupie z poprawną dykcją, czystą intonacją i prawidłową artykulacją utworów nauczanych na zajęciach.
 8. Interpretacja tekstów inscenizacji, wierszy, przedstawień, z zastosowaniem : frazowania, melodii zdania i tonu wypowiedzi.
 9. Poprawna wymowa tekstów poezji i prozy.
 10. Poznanie charakterystycznych tańców towarzyskich i współczesnych.
 11. Zatańczenie układów tanecznych, poprawnych pod względem choreograficznym i rytmicznym.
 12. Znajomość zabaw tanecznych, ilustracyjnych i inscenizowanych.
 13. Sprawne organizowanie prób i innych zajęć (występy, popisy, inscenizacja).
 14. Zwiększenie odpowiedzialności za osiągnięcia swoje i całego zespołu w przeglądach i konkursach muzycznych.

Ewaluacja zostanie dokonana po wdrożeniu treści programowych w czerwcu 2008r.

 

VI

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁANIA -Rok szkolny 2007/08

 

         WRZESIEŃ 

 

1. Rozpoznawanie dźwięków przyrody, najbliższego otoczenia oraz niektórych instrumentów muzycznych- pianino, gitara.

       - dziecko doskonali spostrzegawczość słuchową

       - kształci wrażliwości na barwę dźwięku

       - rozpoznaje i nazywa różne dźwięki

2. Etiuda  pantomimiczna  „ Pokaż , co  widzisz ?”-  dzieci  pokazują  kolejno  za  pomocą 

    ruchu , gestu , mimiki czynność przedstawioną  na  obrazku zespołu muzycznego lub

    orkiestry.

        - dziecko doskonali warsztat teatralny

        - pobudza swoją wyobraźnię

        - zna sposoby grania na różnych instrumentach

3. „Łańcuszek kompozytora”- zabawa muzyczna, rozwijająca wyobraźnię muzyczną,

    intonację i pamięć muzyczną, poprzez powtarzanie rytmu dyrygenta i dodawanie swego

    nowego taktu.

           - dziecko powtarza podany rytm

           - samodzielnie tworzy kolejny rytm

           - doskonali pamięć muzyczną

4. „Hymn narodowy”- nauka pieśni patriotycznej  - ćwiczenia rozwijające umiejętności

           wokalne.

             - dziecko poznaje prawidłową postawę w czasie wykonywania czy słuchania Hymnu

                Narodowego

            - wyrabia szacunek dla symboli narodowych

            - śpiewa na pełnym wydechu przeponowym

5.  Zajęcia emisyjne, ćwiczenia dykcji i intonacji - przygotowanie do występu i organizacja

     Dnia Edukacji Narodowej - prezentacja przedstawienia z opracowaniem muzycznym.

         - dziecko poznaje zasadę oddechu przeponowego

         - rozwija słuch muzyczny przez dążenie do precyzyjnej intonacji

         - doskonali poczucie rytmu i orientację w przebiegu i współzależności poszczególnych

           głosów w utworach zespołowych

        -  słucha innych głosów, stara się tworzyć z nimi jednolitą całość

6. „Siała Baba mak” – recytowanie krótkich tekstów lub wyliczanek. Regulowanie

     wolumenem głosu.

           -  dziecko poznaje różne modulacje głosowe od szeptu do krzyku

           - zwraca uwagę na dyrygenta wskazującego przebieg wypowiadania tekstu: szeptem,

              półgłosem, głośno, cienko, grubo

7. „Jesienne kolory”- zabawy muzyczno- ruchowe, plastyczne na podstawie muzyki Kitaro

      oraz wiersza A. Kamieńskiej pt. „Kolory”

          - dziecko poznaje zróżnicowane wartości wizualne i dźwiękowe

          - wykazuje twórczą inwencję podczas stosowania różnorodnych improwizacji

             muzyczno- słowno- ruchowo- plastycznych

          - samodzielnie dobiera materiały i przybory potrzebne do zaplanowanej pracy

         PAŹDZIERNIK

 

 1.  Muzykowanie na  instrumentach  perkusyjnych  i  przyborach kuchennych  - tworzenie swobodnych  tekstów, wyliczanek, melodyzacja i rytmizacja tekstów.

          - dziecko gra na instrumentach perkusyjnych z zestawu przedszkolnego

          - rozpoznaje dźwięki tych instrumentów oraz dźwięki wydobywane z przyborów

            Kuchennych

 

 2. Inscenizowanie  wierszy  Doroty  Gellner , Jana  Brzechwy i Juliana  Tuwima

 

  - dziecko poprawnie wypowiada tekst wiersza, dbając o dykcję

           - tworzy proste improwizacje melodyczne do podanego tekstu

 

3.  Ćwiczenia  rytmiczne i emisyjne na wybranych do nauki piosenkach  np. „W kasztanowym mieście”, „Nasza Pani”.

 

   - dziecko śpiewa  stosując prawidłowe oddychanie

        - prawidłowo odtwarza rytm piosenki klaskając i tupiąc

 

4.  Muzykoterapia , ćwiczenia relaksacyjne  przy  muzyce  i  twórczym  opowiadaniu

            - dziecko słucha uważnie w zaproponowanej pozycji ciała

            - relaksuje się i pozwala odpocząć innym

           - pobudza swoją wyobraźnię

 

5.  Malowanie  dziesięcioma  palcami  przy  muzyce  Modesta  Musorgskiego, Antonia

    Vivaldiego.

 

  - dziecko dostrzega w muzyce obraz

           - rozwija wyobraźnię twórczą i odtwarza nastrój muzyki za pomocą koloru

           - odróżnia  gatunek muzyki klasycznej

 

6. „Słuchaj i chodź”- zabawa muzyczna połączona z ćwiczeniami ruchowymi.

 

- dziecko poznaje różne sposoby chodzenia, w zależności od narzuconego tempa i     taktu

        - rozróżnia marsz , bieg i chód w rytmie

 

7. „Śpiewanki dla lalek” – improwizacje wokalne

 

- dziecko melodyzuje własny tekst oparty na dwu- trzech dźwiękach

         - słucha swojej improwizacji z nagranej taśmy i dostrzega różnicę w innych

           improwizacjach

 

LISTOPAD

 

1.      Improwizacje  taneczne  przy  muzyce  instrumentalnej.

  

    - dziecko doskonali koordynację ruchowo- słuchową

       - integruje się z dziećmi poprzez taniec w parach oraz przy zmianie partnera

   - doskonali poczucie rytmu

 

   2.  „Wszystko w deszczu”- wesołe zabawy ruchowe przy muzyce ,

       ćwiczenia dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem gazet .

 

         - dziecko rozwija świadomość własnego ciała

         - porusza się w rytm muzyki

 

   3.  Deszczowe dźwięki- kształtowanie poczucia rytmu, wrażliwości na barwę, wysokość

       dźwięku- wykorzystanie instrumentów perkusyjnych. 

 

       - dziecko odtwarza proste rytmy głosem , ruchem i na instrumentach

       - tworzy dźwięki za pomocą klaskania, tupania, uderzania o kolana

      - gra na dzwonkach chromatycznych prosty akompaniament w wysokim i niskim rejestrze

 

3.      Jesienne parasole – rozwijanie twórczej aktywności dz. poprzez ruch przy muzyce.

 

         -  dziecko odróżnia zmianę tempa i dynamiki

         - potrafi formować jedno i kilka kół, rząd, szereg, dwuszereg i „szachownicę”

          - ćwiczy przy muzyce z własnym parasolem

 

4.      Deszczowa muzyka – słuchanie aktywne Preludium Des-dur

       „Deszczowe” Fryderyka Chopina – uwrażliwienie dz. na piękno

       muzyki poważnej i zachęcenie do wyrażenia jej nastroju w formie

       plastycznej.

 

          -  dziecko dostrzega padający deszcz w utworze Chopina

          - określa nastrój słuchanej melodii

          - maluje barwną plamą obraz do wysłuchanego preludium

 

5.      „ Kujawiak” – wprowadzenie  prostych  elementów  tańca  ludowego.

 

        - dziecko poznaje krok podstawowy i niektóre figury kujawiaka

- akcentuje drugą miarę taktu

- potrafi rozpoznać kujawiaka wśród innych tańców

- kształtuje kulturę fizyczną poprzez taniec

7.  „Jasełka” – wybór scenariusza i podział ról, nauka kolęd wykorzystywanych do przedstawienia bożonarodzeniowego. Ćwiczenia rozszerzające skalę głosu, wyrównywanie barwy.

  - dziecko śpiewa znane kolędy

    - czynnie uczestniczy w przygotowaniu przedstawienia

  - poprawnie wykonuje ćwiczenia emisyjne i ortofoniczne

 

GRUDZIEŃ

  

1.       „Zielony gość”- osłuchanie i nauka piosenki.

 

      -  dziecko poznaje słowa i melodię piosenki

      - używa umiarkowanej siły głosu w czasie śpiewu

         - określa nastrój piosenki

 

  2. Ćwiczenia  oddechowe , ćw. artykulacyjne , ćw. fonacyjne.

 

   - dziecko ćwiczy z książką na brzuchu oddychanie przeponą

         - wyraźnie wypowiada tekst podany przez nauczycielkę na wydechu

 

 3. „Jedziemy do lasu”- opowieść ruchowa.

 

         - dziecko poznaje zasady zabawy

         - odtwarza ruchem słuchaną muzykę

- reaguje na zmiany zachodzące w rytmie, rejestrze i dynamice

 

4.  Słuchanie i śpiewanie kolęd

 

        - dziecko zna zwyczaj i tradycję śpiewania kolęd

        - kształci słuch poprzez określanie dynamiki i tempa poszczególnych kolęd

 

5. Zabawy rytmiczne w oparciu o metodę K. Orfa.

 

- dziecko poznaje różne sposoby zabawy za pomocą słowa, ruchu i rytmu

         - śmiało i spontanicznie wyraża swoje przeżycia rytmiczne

 

6.  Zabawy  twórcze    - ekspresja  ruchowa „Wirujące  śnieżynki”  przy  muzyce  P. Czajkowskiego, ekspresja  słowna „Za  co  lubimy  zimę?” Ćw. kinestetyczne – przekraczanie  linii  środkowej – rysowanie  oburącz, nosem,

           językiem itp.

 

         -dziecko stosuje ruchy  naprzemienne 

         - uważnie słucha nauczycielki

 

6.      Ćwiczenia emisji głosu.

 

         - dziecko przygotowuje się do udziału w konkursie kolęd

         - uczy się obycia z publicznością

- doskonali swój warsztat śpiewaczy

 

STYCZEŃ

 

1.      Zabawy  integracyjne „Śniegowa  zabawa„ , „Tańczące  koła”

        - dziecko chętnie uczestniczy w zabawach

        - porusza się w rytmie muzyki

  2.  Tworzenie  wyliczanek , muzykowanie  z użyciem  niekonwencjonalnego  przyboru

        - dziecko tworzy melodię do znanych wyliczanek

        - doskonali swoją twórczość muzyczną

        - zna i rozumie określenie „kompozytor”

3. „Najpiękniejsze instrumenty”- słuchanie nagrań muzyki chóralnej. Uwrażliwianie na piękno muzyki poważnej.

        - dziecko rozpoznaje głos żeński i męski

        - określa głos żeński jako sopran i męski jako bas

 4.   Nauka piosenek na Dzień Babci i Dziadka.

        - dziecko doskonali swoją pamięć ucząc się tekstu piosenek

        - prawidłowo emituje głos

5. Zagadki melodyczne i rytmiczne

       - dziecko określa charakter słyszanej muzyki (utwór smutny, poważny, wesoły skoczny)

       - samodzielnie wyklaskuje rytm znanych piosenek i rozpoznaje je

6. „Mojej Babci i Dziadkowi”- prezentacja znanych wierszy, piosenek i inscenizacji.

         - dziecko obywa się z publicznością

        – rozwija poczucie własnej wartości i świadomości własnych talentów oraz możliwości

           ich wykorzystania.

         - uczy się umiejętnego pozbywania się tremy

 

7. Ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne (pobudzanie ruchu i hamowanie go)

 

          - dziecko kształtuje estetykę ruchów

          - równomiernie rozwija mięśnie całego ciała

 

LUTY

 

1.      Zabawa w echo rytmiczne z uwzględnieniem zmian dynamicznych.

 

         - dziecko powtarza rytm i natężenie wykonanego taktu rytmicznego

         - potrafi stopniować dynamikę przy mowie, śpiewie, klaskaniu, grze na instrumentach

 

2.      Improwizacja melodyczna- „Konkurs na najładniejszą piosenkę o sprzęcie domowym”

 

         - dziecko wykorzystuje możliwość do twórczej działalności muzycznej

         - wyrabia w sobie wiarę we własne możliwości

 

3.      „Poznajemy Pana Doremi i jego siedem córek”. Zapoznanie z gamą - budową pięciolinii i „mieszkającymi” na niej nutami.

 

         - dostosowuje ruch do muzyki

         -dowiaduje się, co to jest zapis nutowy i gama

        -  stosuje ze zrozumieniem liczebniki porządkowe w zakresie 1-8

        - poznaje i zapamiętuje nazwę nowego instrumentu muzycznego

         -gra osiem kolejnych dźwięków gamy C-dur, próbuje odnaleźć na dzwonkach podane

           przez nauczycielkę nuty

         - umie umieścić nutę na właściwym miejscu na pięciolinii.

 

4.      „Jaka to melodia?”- indywidualne kończenie głosem melodii nuconych przez nauczycielkę ( znanych dzieciom i nieznanych).

 

- dziecko uważnie słucha nuconych melodii

         - szuka w myślach tytułu piosenki

         - zgłasza się przez podniesienie ręki

 

5.      Nauka dowolnej piosenki o zimie. Prowadzenie ćwiczeń emisyjnych i oddechowych podczas śpiewu indywidualnego i grupowego.

 

          - dziecko ćwiczy prawidłowy oddech poprzez tworzenie „balonika w brzuchu”

          - zna zasadę wciągania powietrza nosem i wydychania ustami

          - śpiewa górne rejestry muzyczne z podparciem oddechu

 

6.      „W filharmonii”- zapoznanie dzieci z możliwością słuchania koncertów muzycznych w filharmonii.

 

         - dziecko ogląda film na DVD z koncertu orkiestry

         - dostrzega , rozpoznaje i nazywa znane mu instrumenty muzyczne występujące w orkiestrze

         - zna zasady zachowania się w sali koncertowej

 

     MARZEC

 

1.  Próby określania kierunku linii melodycznej.

 

      - dziecko rozpoznaje początkowo następujące po sobie oderwane dźwięki odległe od siebie

       - próbuje rozpoznać postępujące w górę lub w dół szeregi kwint, kwart i tercji

       - określa czy następujące po sobie dźwięki są coraz wyższe czy niższe, cieńsze czy grubsze

 

2.      Recytowanie prostych tekstów w trzech rejestrach głosu.

 

         - dziecko recytuje głosem niskim, wysokim lub średnim, w zależności od woli dyrygenta

        - reaguje na sygnały nauczycielki(dyrygenta)- opuszczona ręka- głos gruby, położenie

           ręki poziome- głos średni, normalny, uniesiona ręka w górę- głos cienki, wysoki

 

3.      Ćwiczenia ruchowe z akompaniamentem muzycznym oraz akustycznym.

 

        - dziecko zachowuje równe odległości pomiędzy parami podczas marszu, tańca i zabaw ruchowych

        - swobodnie biega po sali bez potrącania się i zbijania w ciasne gromadki

        - tworzy akompaniament na instrumentach perkusyjnych

 

4.      „Bajkowe” muzykowanie- gra w orkiestrze perkusyjnej z „dyrygentem”

 

          - dziecko potrafi wydobywać różnorodne dźwięki za pomocą warg

         - zna różne sposoby dmuchania, mówienia i krzyku oraz wzmacniania siły dźwięku

            przez zastosowanie różnych przedmiotów

         - poszukuje przedmioty  mogące służyć jako instrumenty dęte i perkusyjne

         - potrafi skonstruować instrumenty perkusyjne, dęte z różnorodnych materiałów

         -  wydobywa dźwięki przez uderzenie i potrząsanie różnymi przedmiotami

  

5.      Wprowadzenie piosenki „Kwiatek marcowy”- doskonalenie pamięci muzycznej dziecka oraz intonacji, kształcenie techniki śpiewu.

 

          - dziecko śpiewa melodię piosenki techniką mormorando

           - zachowuje prawidłową postawę w czasie śpiewu

           - dba o wydobycie czystego dźwięku

 

6.  Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z elementami metody Kniessów.

 

          - dziecko umiejętnie  wykorzystuje muzykę jako bodziec tworzący przyjemną

            atmosferę do ćwiczeń gimnastycznych

           - rozwija estetykę i płynności ruchów

           - oswaja się z przyborem podczas ćwiczeń (miotełki z bibuły)

 

7.  Wysłuchanie koncertu muzycznego w wykonaniu nauczycieli i dzieci ze Szkoły Muzycznej.

        - dziecko potrafi zachować się podczas koncertu

         - rozwija umiejętność słuchania, postrzegania, przeżywania i rozumienia muzyki

 

      KWIECIEŃ

 

1. Muzyka szybka – wolna. Słuchanie muzyki (z CD2/26 i CD2/36-„Sześciolatek. Bawię się i

     uczę” wydawnictwo MAC) i określanie jej. 

 

         - dziecko słucha muzyki i zastanawia się do czego ona zaprasza

         - stara się namalować muzykę wolną i szybką

         - reaguje na muzykę wolną- szybką, pauzę w muzyce

 

2.   Nauka piosenki „Na promyku słońca” metodą ze słuchu( CD 2 nr29). Ćwiczenia intonacyjne i oddechowe

 

        - dziecko doskonali percepcję słuchową i wrażliwość muzyczną

        - nauczy się rytmu i melodii piosenki dziecięcej

         -potrafi zaśpiewać piosenkę,

 

3.  Echo muzyczne- odtwarzanie krótkich tematów rytmicznych.

     - dziecko dokładnie powtarza temat rytmiczny poprzedniego kolegi

 

      -wystukuje krótki rytm na zasadzie echa

      - skupia swoją uwagę na rytmie osoby go poprzedzającej

 

   4.  Powtarzanie rytmów z CD 1/51-53 z wykorzystaniem kolorowych kartoników, oznaczających wartości rytmiczne nut i wyklaskiwanie ich, np.

 

                         ▌ ▌ 

 

               ▌▌ ▌▌        

 

               ▌▌        ▌▌ █   

 

             gdzie █  oznacza ćwierćnutę, a  ▌ - ósemkę

 

      - dziecko rozpoznaje wartości rytmiczne nut

      - potrafi grać i nazywać instrumenty akustyczne

  

5.Improwizacja ruchowa do muzyki- taniec z nitkami w rytmie walca.

 

       - dziecko zna krok podstawowy walca

       - tańczy swobodnie z nitką w rękach

       - tworzy własny układ taneczny

 

6.      Przygotowywanie zdolnych dzieci do konkursu piosenki „Złota Nutka”. Rozwijanie poczucia własnej wartości i świadomości własnych talentów oraz możliwości ich wykorzystania.

 

       - dziecko potrafi zaśpiewać czysto intonacyjnie wybraną piosenkę

       - czuje się odpowiedzialne za osiągnięcia swoje i całego zespołu w przeglądach i

         konkursach muzycznych

       - pokona tremę przed występem publicznym

 

MAJ

 

1. Ćwiczenia i zagadki słuchowe, rozpoznawanie melodii znanych piosenek, tańców i utworów muzycznych.

         - dziecko pamięta utwory z ubiegłych miesięcy

         - doskonali swoją pamięć

         - określa znane tańce i nazywa je

   2. Słuchanie krótkich utworów instrumentalnych z płyt lub magnetofonu.

         - dziecko rozpoznaje i określa metrum dwu- i trzy-miarowe

         -  wykonuje  rytmy w różny  sposób- klaskaniem, tupaniem, stukaniem, gestami, na

            instrumentach.

   3. Wprowadzenie kroku polki.

       - dziecko określa metrum parzyste- na dwa w polce

       - zna krok podstawowy tego tańca

    4.   Zagadki muzyczne- słuchanie fragmentów znanych piosenek.

 

- dziecko rozpoznaje fragmenty znanych piosenek wykonanych z różnymi odmianami:

   wolno, cicho, w niskim i wysokim rejestrze

- rozpoznaje melodie piosenki lub tańca po usłyszeniu ich rytmu

 

5.„Jestem dyrygentem”- zabawa muzyczna.

 

- dziecko zaznacza pierwszą miarę taktu w metrum dwu- , trzy-  i cztero- miarowym

      - poznaje sposób liczenia na dwa i trzy poprzez „perkusję ciała”( na raz –uderzenie prawą

        ręka w klatkę piersiową, na dwa- lewą ręką w klatkę piersiową, na trzy – uderzenie

         dłońmi o siebie)

6.  Odwiedziny w krainie muzyki koncert relaksacyjny. Rozwijanie wyobraźni twórczej w

      połączeniu z procesem działania .

         - potrafi się zrelaksować

         -  rozładowuje negatywne emocje za pomocą ruchu i gry na instrumentach

         - wyczuwa możliwość własnego ciała

         - przezwycięża strach przed niepowodzeniem, staje się śmielsze i pewniejsze siebie

   7. Nauka piosenki dla mamy „Na całym świecie mama”. Gra na instrumentach

      perkusyjnych.

 

         - dziecko poznaje słowa i melodię piosenki

         - pogłębia uczucie miłości do matki

         - rozwija sprawność głosową w górnych rejestrach muzycznych

         - tworzy akompaniament na instrumentach perkusyjnych

8.  Udział dzieci zdolnych w konkursie piosenki. Prezentacje solistów, duetów lub

     zespołów.

 

        - dziecko potrafi przezwyciężyć lęk przed występem publicznym

        - z pełną świadomością prezentuje grupę rówieśników

        - cieszy się z uzyskanych efektów bez względu na sukces

 

CZERWIEC

 

1.      „Mieszkańcy łąk” – aktywizowanie twórczej inwencji słownej, muzycznej i ruchowej w powiązaniu z posiadaną wiedzą i umiejętnościami.

 

    - dziecko słucha utworu muzycznego pt. „Cztery motyle” 

    -  pięknie wypowiada się na temat własnych przeżyć związanych z wysłuchaną muzyką

   - dostrzega piękno otaczającej go przyrody

   - tworzy letnia łąkę z motylami w pracy plastycznej

  

2.      Powtórzenie i utrwalenie materiału przerobionego w czasie całego roku szkolnego.

        Zagadki słuchowe .

 

   - dziecko śpiewa znane mu utwory

   - określa kierunek melodii, tempa, dynamiki, rejestru

   - rozpoznaje brzmienie instrumentów

 

3.      „Polonez”- nauka tańca ( na kilka zajęć)

 

   - dziecko poznaje kroki i figury poloneza

   - kształci poczucie rytmu i orientacji przestrzennej

   - doskonali kroki tańca

   - cieszy się z umiejętności zatańczenia poloneza

 

4.      „Uczeń pierwszej klasy” – osłuchanie i nauka piosenki.

  

   - dziecko nauczy się piosenki w ciągu tygodnia

   - gra na dzwonkach chromatycznych w rytmie ćwierćnut prosty fragment melodii

   - doskonali technikę gry na instrumencie

   - kształci słuch i poczucie rytmu

 

5.      „Taniec nut” – zabawa metodą pedagogiki zabawy.

 

- dziecko odróżnia wartości nut

- odzwierciedla nogami tempo a rękami dowolną fantazję ruchową

- odczuwa przynależność do grupy

 

6.      Przygotowanie dzieci do uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

  - dziecko utrwala repertuar z ostatniego półrocza

  - ćwiczy tańce poznane w przedszkolu, w tym poloneza

  - śpiewa solo i w zespole wybrane utwory

  - dba o czystą intonację głosu

LITERATURA