KONTYNUACJA  EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ  DZIECI

W KOLEJNYCH  LATACH  SZKOLNYCH

 

1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 w przedszkolach, szkołach do których uczęszczają ich dzieci w terminie 25.02.2019-1.03.2019

 

2. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolach, do których uczęszczają.

 

KRYTERIA NABORU:

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk obowiązują:

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

     1) wielodzietność rodziny kandydata;

     2) niepełnosprawność kandydata;

     3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

     4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

     6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

     7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W/w kryteria mają jednakową wartość.

Ustalona wartość: każde kryterium - 60 pkt.

 

oraz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) obowiązują kryteria określone w uchwale XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018r.:

 

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt;

 

2) podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 10 pkt;

 

3) ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji -10 pkt;

 

4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola powyżej 8 godzin dziennie - 10 pkt;

 

5) specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie kandydata - 10 pkt.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

   -   DEKLARACJA kontynuacji wychowania przedszkolnego w miejskim przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

   -   WNIOSEK do miejskiego przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

   -   zał. nr 1 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA;

   -   zał. nr 2 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA;

   -   zał. nr 3 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM;

   -   zał. nr 4 do wniosku KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH;

   -   zał. nr 1 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NAUCE;

   -   zał. nr 2 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W TYM PRZEDSZKOLU PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA

   -   zał. nr 3 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA  DOTYCZĄCE DEKLAROWANEGO CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU;

   -   zał. nr 4 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM: specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola;

   -   POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

04.03.2019 r. - 20.03.2019 r.

23.04.2019 r. - 02.05.2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

21.03.2019 r. - 04.04.2019 r.

06.05.2019 r. - 23.05.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych/ zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

05.04.2019 r.

24.05.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – w postaci pisemnego oświadczenia.

08.04.2019 r.

10.04.2019 r.

27.05.2019 r.

29.05.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.04.2019 r.

godz. 15:00

31.05.2019 r.

godz. 15:00

 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna:

• Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) z dnia 14 grudnia 2016r.,

uchwała Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018r.,

zarządzenie NR 63.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2019r.,

zarządzenie NR 69.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2019r.

 

wstecz