REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Miejskie Przedszkola Publiczne:

- Miejskie Przedszkole "Perełka" w Ełku, ul. Armii Krajowej 4, 87 732 64 84

- Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku, ul. Słowackiego 18, 87 610 21 85

- Miejskie Przedszkole i Żłobek " Ekoludki" w Ełku, ul. Kilińskiego 48, 87 732 64 30

- Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku, ul. Popiełuszki 6, 87 732 64 71

- Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku, ul. Kajki 8a, 87 732 64 75

przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

- Miejskie Przedszkole "Światełko" w Ełku, ul. Toruńska 8a, 87 732 67 60

- Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku, ul. Dobrzańskiego 3, 87 610 33 96

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul. Koszykowa 1, 87 732 64 14

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki", ul. Małeckich 1, 87 732 60 20

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1, 87 732 60 40

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku, ul. Prof. Wł. Szafera 2, 87 732 60 50

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku, ul. Św. M.M. Kolbego 11, 87 732 60 71

- Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6, ul. Suwalska 15, 87 732 63 70

- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, ul. J. Piwnika Ponurego 1, 87 732 63 99

 

Telefon kontaktowy

87 732 6145 / 87 732 6175

Adres e-mail

um@um.elk.pl

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI W KOLEJNYCH LATACH SZKOLNYCH

1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w przedszkolach, szkołach do których uczęszczają ich dzieci w terminie 17.02.2020 - 21.02.2020

2. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolach, do których uczęszczają.

KRYTERIA NABORU:

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk obowiązują:

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W/w kryteria mają jednakową wartość.

Ustalona wartość: każde kryterium - 60 pkt

oraz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełniającego) obowiązują kryteria określone w uchwale XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018r.:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności
 

gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt;

2) podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych

przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 10 pkt;

3) ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji - 10 pkt;

4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola powyżej 8 godzin dziennie - 10 pkt;

5) specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie kandydata - 10 pkt.

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

Miejsce odbioru

Formularze dokumentów są udostępnione w przedszkolach publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.

Wymagane Dokumenty

 

Opłaty

Nie podlega opłacie

Tryb odwoławczy

Zgodnie z harmonogramem

Podstawa prawna

Załączniki

UCHWAŁA NR XL.409.18 RADY MIASTA EŁKU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pub

UCHWAŁA NR VI.55.2019 RADY MIASTA EŁKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Miasto Ełk

ZARZĄDZENIE NR 413.2020 PREZYDENTA MIATA EŁKU z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie okreslenia terminów postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia

 

wstecz